JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

IZDAVANJE PRODAJNIH POSLOVNIH PROSTORA

JP ”TRŽNICA” d.o.o.ZENICA                 

            Z E N I C A

 

O B A V J E Š T E NJ E

 A) JP “Tržnica” Zenica, zainteresiranim licima nudi na korištenje 6 ( šest ) slobodnih prodajnih boksova  (označenih br. 7,13,14,40,41 i 42), locirani na platou Gradske pijace, Ul. Maršala Tita broj 48. u Zenici.

Površina prodajnih boksova je 4m2, a mjesečna zakupnina za korištenje svakog pojedinačnog boksa iznosi  216,00 KM. U cijenu uračunat PDV.

B) Pored prodajnih boksova, izdaju se u zakup poslovni prostori oznake:

  1. TP-7/8- lociran u zgradi Gradske tržnice, Ul.Maršala Tita 48, ukupne površine 71,75m2, početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 6,00 KM po m2. U cijenu nije uračunat PDV.
  2. TP-10- lociran u zgradi Gradske tržnice, Ul.maršala Tita 48, ukupne površine 24,48 m2, početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 6,00 KM po m2. U cijenu nije uračunat PDV.

C) Izdaju se u zakup i poslovni prostori označeni kao KIOSK TIP”SRETNO”-Breza, oba locirana na platou Gradske pijace u Ul.Maršala Tita 48, bliže oznake:

  1. A-29 ukupne površine 7,28m2, po cijeni od 20,00 KM po m2( bez PDV-a).
  2. B-21/22 ukupne površine 29,90 m2, po cijeni od 26,00 KM po m2( bez PDV-a).

Režijski troškovi: struja,voda i ostalo padaju na teret zakupca.

Namjena korištenja svih poslovnih prostora je: trgovina, osim za poslovni proctor TP-7/8 kod kojeg je namjena ugostiteljstvo.

Poslovni prostori se izdaju u zakup na period od godinu dana pod uslovom urednog plačanja i poštivanja odredbi Tržno-pijačnog reda preduzeća.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja imaju odobrenja za obavljanje djelatnosti trgovine na malo ( fizička lica kojima se odobri zaključenje Ugovora o zakupu dužna su najkasnije u roku od 30. dana predočiti odobrenje za obavljanje djelatnosti  izdato od strane nadležne Gradske Službe, u suprotnom dolazi do automatskog raskida Ugovora o zakupu).

Svoje ponude zainteresirani mogu dostaviti u Upravu preduzeća, u ulici M. Tita broj 48.(sprat zgrade Gradske tržnice ), u zatvorenoj koverti, najkasnije do dana 10/04/2018. godine. (utorak) do 15:00h, ili preporučenom pošiljkom na adresu JP”Tržnica”Zenica, Ul.Maršala Tita 48 Zenica, sa naznakom “Prijava na Javni oglas”. Na koverti obavezno naznačiti na koji poslovni prostor se prijava odnosi.

Otvaranje prispjelih ponuda Komisija preduzeća će izvršiti u srijedu, 11/04/2018.godine u 10:00h, u prostorijama preduzeća.

Komisija će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača za svaki oglašeni poslovni prostor na osnovu sljedećih kriterija:

  • najviša ponuđena cijena zakupnine za svaki poslovni prostor pojedinačno
  • najviše ponuđenih unaprijed plaćenih mjesečnih zakupnina.

Preduzeće će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o zakupu, a primopredaja prodajnog prostora izvršit će se zapisnički. Svaki kandidat bit će pismeno obavješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Zainteresovani mogu pogledati poslovne prostore svakim danom od 07:30 do 15:00h, a sve pojedinosti mogu se dobit na telefon 401-573.Kontakt osoba :Almedina Babić

 

 

JP”TRŽNICA”ZENICA

Direktorica: Selma Vidimlić

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin