JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

JAVNI OGLAS

 

JP ”TRŽNICA” D.O.O.ZENICA

Z E N I C A

Ul. Maršala Tita br. 48

 

 

                                                                J A V N  I    O G L A S  

 

Izdaju se u zakup poslovni prostori locirani na platou gradske tržnice Zenica, u Ul. M.Tita br.48., a označeni kao:

1.) prodajni boks br. 41 – površine 4,00 m2, sa namjenom : trgovina.Početna cijena mjesečne zakupnine prodajnog boksa iznosi  270,00 KM. U cijenu je uračunat PDV.

2.)kiosk A-2,3 i 4 – površine 62,47 m2 , sa namjenom: ugostiteljstvo. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 30,00 KM po m2. U cijenu nije uračunat PDV.

3.)kiosk B-2 – površine 13,05 m2 , sa namjenom: trgovina .Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi  35,00 KM po m2. U cijenu nije uračunat PDV.

Režijski troškovi: struja i ostalo padaju na teret zakupca.

Poslovni prostori se izdaju u zakup na period od godinu dana pod uslovom urednog plaćanja i poštivanja odredbi Tržno-pijačnog reda preduzeća, te registracije djelatnosti kod nadležne službe Grada Zenica, a koja će se obavljati u poslovnom prostoru.

Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja nemaju obaveza prema JP “Tržnica” d.o.o. Zenica po bilo kom osnovu.

Prijave se mogu odnositi samo na jedan, ali i naviše poslovnih prostora,a podnose se u zatvorenoj koverti, a najkasnije osam(8) dana od dana objave oglasa, tj. do 13.06.2018. godine, (srijeda) neposredno u službene prostorije preduzeća do 15,00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu JP ”Tržnica” d.o.o.Zenica, Ul. M. Tita broj 48 Zenica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas“. Na koverti naznačiti oznaku na koji poslovni prostor se prijava odnosi.

Otvaranje prispjelih ponuda Komisija preduzeća će izvršiti dana 14.06.2018. (četvrtak) u 11,00 h u prostorijama preduzeća.

Komisija preduzeća će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača za svaki oglašeni poslovni prostor na osnovu slijedećih kriterija:

  • najviša ponuđena cijena zakupnine za pojedinačni poslovni prostor,
  • najviše ponuđenih unaprijed plaćenih mjesečnih zakupnina, također za svaki poslovni prostor pojedinačno.

Preduzeće će sa svakim izabranim kandidatom  zaključiti Ugovor o zakupu.

Odabrani ponuđač se obavezuje prilikom zaključenja ugovora uplatiti ponuđene zakupnine. Neblagovremene i nepotpune prijave bit će odbačene.

 

Zainteresirani mogu pogledati poslovne prostore svakim danom od 07,30 do 15,00 sati,a sve pojedinosti mogu se dobiti na na telefon 401-573. Kontakt osoba: Almedina Babić.

 

 

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin