JP „Tržnica“ Zenica

TELEFON: 032 401 573

Obavještenje

JP ”TRŽNICA” d.o.o. ZENICA
Z E N I C A

O B A V J E Š T E NJ E

JP “Tržnica” d.o.o. Zenica nudi svim zainteresiranim licima na korištenje / u zakup prostor – kiosk A – 24 lociran na platou gradske pijace, površine 7,28 m 2 . Visina mjesečne zakupnine iznosi 40,00 KM/m 2 .
Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja nemaju obaveza prema preduzeću po bilo kom osnovu te lica koja imaju odobrenja za obavljanje djelatnosti trgovine na malo ( fizička lica kojima sa kojim se zaključi Ugovor o zakupu dužna su najkasnije u roku od 30. dana predočiti odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato od strane nadležne Gradske Službe, u suprotnom dolazi do automatskog raskida Ugovora o zakupu).

Svoje ponude zainteresirani mogu dostaviti u Upravu preduzeća, u ulici M. Tita broj 48.(sprat zgrade Gradske tržnice ), u zatvorenoj koverti, najkasnije do dana 22.06.2018.g. Komisija preduzeća će otvoranje prispjelih ponuda izvršiti dana 25.06.2018.g. u 10:00 h., a otvoranju mogu prisustvovati zainteresirani ponuđači.

Kontakt osoba: Almedina Babić na tel. 032/401-573

Podijeli:

WordPress Video Lightbox Plugin